Thực hiện triển khai hiệu quả quyết định số 101/KH-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết số 41/QĐ-TTg, ngày 08/01/2019 của chính phủ về đề án Đảm bảo dinh ...